top of page

Meet Our

Supporters

DANH SÁCH THÂN HỮU YỂM TRỢ

NHIẾP ẢNH - ÂM NHẠC

YỂM TRỢ PHƯƠNG TIỆN

Vietnam Film Club chân thành cảm tạ các Tổ Chức và Thân Hữu đã yểm trợ dưới nhiều hình thức cho phim tài liệu

Lê Văn Khoa - Một Đời Cho Nghệ Thuật

Xin lưu ý:

Danh Sách này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Xin lượng thứ cho những sơ sót và xin thông báo cho chúng tôi để điều chỉnh.

TRUYỀN THÔNG

bottom of page